De oudervereniging         


De oudervereniging (OV) van de Sint Clemensschool bestaat uit een bestuur. Dit bestuur vergadert maandelijks om zodoende afstemming te vinden met team en directie over de te organiseren festiviteiten en andere zaken die ouders aangaan.
 
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar legt het bestuur aan de gezamenlijke ouders verantwoording af over haar activiteiten en het door haar gevoerde beleid.

Ouderbijdrage
De school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren :
de sinterklaas-, kerst- en Palmpasen viering, iets lekkers tijdens bijv. carnaval en de avond-4-daagse, de feestelijke slotavond en het versieren van de school.

Op de ALV zijn de volgende bijdrage vastgesteld voor het komende jaar 2019-2020:
·         Vrijwillige ouderbijdrage in 2019-2020 is vastgesteld op € 20,--
·         Daarnaast is het schoolreisje vastgesteld: groep 1-3 € 25.00
·         Groep 4-7 ook € 25.--

Met de ouderbijdrage zorgen we er dus met elkaar voor dat de Sint Clemensschool een prettige omgeving is voor onze kinderen, waar bij tijd en wijle ook ruimte is voor een feestje.
Het rekeningnummer van de oudervereniging is:
·         IBAN NL84RABO0148974538 t.n.v. OV Clemensschool Steenwijk.
Vermeldt u bij betalingen wel de naam van uw kind en de groep. Indien wenselijk kunt u ook in termijnen betalen. Neemt u dan contact op met onze penningmeester.

U kunt de OV mailen voor vragen of suggesties:
oudervereniging.clemens@catent.nl.
Wij willen nogmaals onder de aandacht brengen dat we op zoek zijn naar ouders die de OV willen komen versterken. Die belang hechten aan de activiteiten die de OV organiseert en bereid zijn om daar tijd en energie in te steken. Wij rekenen op u!
 
Leden van de OV zijn in het schooljaar 2019-2020:

Mirjam Ekkel-Drijver          voorzitter
Audrey Reitsma                  penningmeester                   
Ester Luitjes                         secretaris                    
Erwin Muis                           lid
Floor Jipping                         lid
Klaas Bleeker                       lid