Verkeersouders Omdat we de kinderen en u als ouders/verzorgers graag een (verkeers)veilige schoolomgeving willen bieden, kent onze school een zgn. verkeersouder t.w. Niels Hoogma. Daarnaast is er een verkeerswerkgroep actief.
De werkgroep wil, daar waar het in haar mogelijkheid ligt, samen met ouders en de school, de verkeerssituatie rondom school verbeteren en de kinderen op een veilige manier leren omgaan met verkeer.

Een aantal doelstellingen van de verkeerswerkgroep is:
-                  informatie verstrekken aan ouders, kinderen en de school;
-                  activiteiten organiseren waaronder fietsbeheersing, het verkeersexamen
                   en andere educatieve verkeersgerelateerde zaken;
-                  contacten onderhouden met verkeersouders van andere
basisscholen uit de gemeente;
-                  contacten onderhouden met gemeente, politie en ouders;
-                  het signaleren van knelpunten en werken aan oplossingen;
-                  het bewaken en meeorganiseren van verkeersonderwijs op school
-                  Invulling geven aan de pilot verkeersveilige schoolomgeving met de
                   gemeente.
-                  Er zorg voor dragen dat wij ouders ons realiseren dat kinderen op een
                   andere manier kijken naar en op een andere manier overzicht hebben op
                   het verkeer.
Parkeerbeleid:
Ondanks de blauwe zones die de gemeente Steenwijkerland onlangs heeft ingesteld , blijven we als school het parkeerbeleid handhaven om te parkeren bij de Supercoop en NIET in De Molenstraat.
Dit om over de veiligheid van uw en onze kinderen te waken!! Wij verzoeken u dringend om u te houden aan ons parkeerbeleid. Bij de Supercoop is een parkeerschijf verplicht, de maximale parkeertijd is 2 uur, denk hier alstublieft goed aan; er wordt bekeurd! U kunt uw auto echter ook zonder parkeerschijf parkeren op het parkeerterrein bij de Buze. De voor de school gesitueerde parkeerplaatsen zijn niet voor ons als ouders bestemd, maar zijn bedoeld voor busjes voor buitenschoolse opvang en bewoners.
 

Omdat onze school wat achteraf ligt, wat verscholen achter de kerk, hebben we gemeend om de ligging van de school wat beter zichtbaar te maken voor het verkeer dat door de Molenstraat rijdt. We hebben de afgelopen jaren vele malen bij elkaar gezeten als werkgroep verkeer, schooldirectie, de gemeente en de VVN om hierover te overleggen. Deze overleggen hebben geresulteerd in de aanpassingen, zoals zichtbaar zijn voor de school. Als je de Molenstraat inrijdt, kom je nu  langs een kleurig Dick Bruna bord, waardoor automobilisten weten dat ze vlakbij een school zijn.
Er zijn ter hoogte van de uitgang van het schoolplein gele klinkers in de straat gelegd (dit kleurverschil in de straat moet de automobilisten attenderen op onze school) en er is een speciale parkeerplaats voor de BSO-busjes gerealiseerd. Door nadrukkelijk aan te geven dat BSO-busjes wel voor de school mogen komen, gaan we ervan uit dat andere ouders / verzorgers / grootouders zich aan het beleid van de school houden en hier niet parkeren, ook niet om even snel een kind uit te laten stappen!
 Parkeerplek BSO 

In en op de straat zijn de aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid rondom onze school te vergroten, nu zijn wij als ouders aan zet. Zoals bekend is fietsen op het schoolplein niet toegestaan, dus op het plein lopen we met de fiets aan de hand. Op het moment dat we van het schoolplein afkomen, kijken we goed uit voor we de straat oprijden. Voor kleine kinderen is het extra gevaarlijk als er dan auto’s geparkeerd staan!  Voor de bovenbouw betekent dit ook goed opletten, omdat het mooi is om met een gangetje vanaf het hek  de Molenstraat in te roetsjen. De bocht bij het Molentje is en blijft voorlopig een gevaarlijke bocht, waarin het van belang is en blijft om goed uit te kijken en om goed aan de kant van de straat te blijven.

We blijven erop hameren dat ouders zich houden aan het parkeerbeleid van onze school.
Parkeren en stilstaan voor de school is niet toegestaan. Immers, op het moment dat er auto’s voor de school staan, betekent dit automatisch dat voor de kinderen het uitzicht op de straat wordt verminderd en het dus gevaarlijker is om de straat in te rijden. Verder wordt de doorgang voor andere verkeerdeelnemers ernstig beïnvloed met alle gevaarlijke gevolgen van dien.

We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor om voor onze kinderen een verkeersveilige schoolomgeving te creëren.
                                                                                                                            
Fietscontroles
Als werkgroep verkeer proberen we ieder jaar een fietscontrole te houden.
De werkgroep verkeer voert met medewerking van vrijwilligers van VVN Steenwijkerland en Tweewielercentrum Ten Veen deze fietscontrole uit. Gelukkig zijn de meeste fietsen “OK”, waarna de trotse eigenaar van deze fiets een OK-sticker krijgt die op de fiets geplakt mag worden. Ieder jaar heeft een klein aantal fietsen mankementen die door de ouders zelf of in overleg door  Tweewielercentrum Ten Veen opgelost worden.
Ook maken we de kinderen bewust hoe belangrijk het is om bijvoorbeeld goede verlichting te voeren (liefst ook overdag).
Mocht u nog eens na willen kijken waar we op gecontroleerd hebben, dus waar een waar een fiets aan moet voldoen om het “OK-keurmerk” te krijgen, dan kunt u een kijkje nemen op de site van VVN;
http://www.veiligverkeernederland.nl/oi_gr4_eenveiligefiets.

Verkeerseducatie
In alle groepen krijgen de kinderen onderwijs in het verkeer, via de verkeerseducatielijn van de VVN. Ter afsluiting van deze verkeerseducatie volgt in groep 8 het nationaal verkeersexamen, opgesplitst in een theorie en een praktijkgedeelte. Om uw kind op het praktijkexamen verkeer goed beslagen ten ijs te laten komen, adviseren wij om de examenroute samen met uw kind te gaan oefenen. (route verkrijgbaar bij sjoerd@mook.com)
Als team en als werkgroep zijn wij druk doende om op een leuke manier de verkeersvaardigheid van de kinderen te vergroten, maar dat kunnen wij natuurlijk niet zonder uw hulp. Dus probeer wat vaker uw kind op de fiets naar school te laten gaan, om het zo ervaring te laten opdoen in het verkeer en leer uw kind niet te fietsen op het schoolplein (en indien nodig hierop aan te spreken), maar te lopen met de fiets aan de hand.

Veiligheidshesjes
Ter bevordering van de veiligheid hebben we van de gemeente Steenwijkerland een reflecterend veiligheidshesjes ontvangen voor de leerlingen en hun leerkrachten. Deze hesjes blijven op school en zullen o.a. worden gedragen tijdens de fietstocht van school naar het gymlokaal en tijdens andere momenten dat we ons als groep in het verkeer begeven. De groep valt door het dragen van dit flitsend fluoriserende gele vest extra goed op.