Ons onderwijs

Typisch basisschool Sint Clemensschool

Ons onderwijs

Op de Sint Clemensschool hechten we veel waarde aan het samenwerken van onze kinderen, want leren doe je samen. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Dit alles binnen een veilige leeromgeving. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Identiteit
Bij ons op school heeft ieder kind de potentie om zich succesvol te ontwikkelen en bereiden we de kinderen voor op de vaardigheden die de veranderende maatschappij van hen vraagt.

 • wij vinden het belangrijk dat kinderen onbevangen, vol verwondering, met vertrouwen mogen groeien tot  wie zij zijn
 • wij geven dit vorm op een positieve uitdagende manier in een veilig klimaat
 • wij hechten waarde aan de katholieke identiteit van de school

Onderwijs 
Eigenaarschap
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun niveau kunnen ontwikkelen door de mogelijkheid te krijgen om (mede-)verantwoordelijk voor het eigen leerproces te zijn. Hierbij is het tonen van eigenaarschap een belangrijke vaardigheid.

Door onze kinderen actief te betrekken bij het maken van het eigen leerproces, zien we dat leerlingen:

 • gemotiveerd  en betrokken zijn
 • (zelf) verantwoordelijk zijn
 • meer zelfvertrouwen krijgen in zichzelf en om een (leer) taak tot een goed einde te brengen

Verbinding
Gedeelde verantwoordelijkheid:
Wij hechten als school grote waarde aan gedeelde verantwoordelijkheid. Onder gedeelde verantwoordelijkheid verstaan wij iedereen die betrokken is bij de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Wij verwachten hierbij dat een ieder zijn/haar eigen rol heeft en deze kan en durft te nemen.

Samenwerking met alle partijen vinden wij erg belangrijk, want:

 • samen zijn we verantwoordelijk om onze kinderen succesvol te maken
 • samen kijken we naar welke onderwijsbehoeften de leerling nodig heeft om succesvol en uniek te kunnen worden, te zijn en te blijven

Op onze school werken we op de ochtend volgens het onderwijs anders concept waarbij een doorgaande lijn is te zien van groep 1-8. Binnen dit concept zijn kinderen (mede)verantwoordelijk voor het eigen leerproces en vertonen leerlingen en leerkrachten eigenaarschap. In de middagen zijn de kinderen in de basisgroepen waar de 21e  -eeuwse vaardigheden verder vorm krijgen.


We werken op dit moment met 5 basisgroepen. We starten de dag in de basisgroep:

De peutergroep

 • groep 1-2
 • groep 3
 • groep 4-5
 • groep 6
 • groep 7-8

De onderbouw werkt nog veel vanuit de eigen basisgroep. Zij werken aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de doorgaande lijn wat betreft ons onderwijsconcept.

Na 15 minuten starten de vak instructies voor de bovenbouwunit.

Er zijn vakspecialisten voor rekenen en taal. Uw kind krijgt van deze vakspecialisten de instructie in een vast lokaal. De verwerking voor groep 5 tot en met 8 gebeurt op het leerplein. Dit gebeurt onder begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent.

De pauzes zijn in de basisgroepen en we sluiten de ochtend ook af in de basisgroep.

Tijdens het middagprogramma hebben alle leerlingen les in hun basisgroep waarbij er momenten van groepsdoorbrekend werken plaats zullen vinden, bewegingsonderwijs wordt gegeven en er tijd is voor de creatieve vakken.


Op onze school werken we met een eenduidige manier als het gaat om je veilig voelen op de school; Het Positief Sociaal Klimaat op de Sint Clemensschool. De kinderen op school moeten zich goed voelen om zich te kunnen ontwikkelen, te leren en in het algemeen goed te kunnen functioneren. Bij ons op school kijken we samen met ouders, kind en eventueel derden wat een kind nodig heeft om zich bij ons op school te kunnen ontwikkelen en tot leren te komen.


In de groepen 1 en 2 ligt het accent heel sterk op spelend leren. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren.

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de grote en kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, en De taken/opdrachten zijn zichtbaar via pictogrammen op het planbord. De kinderen bepalen zelf op welke dag ze deze werkjes gaan maken, zodat ze al op jonge leeftijd kennis maken met het plannen van het werk, waarbij er een opbouw is van de hoeveelheid (verplichte) werkjes.

 

Werken met ontwikkelingsmaterialen
Tijdens de speel-/werktijd zetten we verschillende ontwikkelingsmaterialen in, zodat onze kinderen zich optimaal ontdekkend kunnen ontwikkelen. Dit zijn materialen die een bepaalde ontwikkeling kunnen stimuleren. Dit kan zijn: tellen, taal, kleuren, begrippen, vormen, etc. Dit materiaal is onder andere gericht op de taal- en rekenontwikkeling, de motoriek en de spelontwikkeling.


In ons schoolgebouw is er ook een peutergroep aanwezig. De peutergroep zorgt voor een vernieuwende, frisse en uitdagende peuterwereld en biedt peuters een waardevolle leer- en levenservaring.

De peutergroep is voor alle peuters in Steenwijkerland van 2 tot 4 jaar. Samen spelen, delen, ontdekken en leren om straks goed voorbereid en vol zelfvertrouwen naar de basisschool te gaan.

Voor meer informatie mail naar:
info@kinderopvangcatent.nl

Documenten:
Pedagogisch werkplan peuteropvang
KDV jaarlijks onderzoek 270623
KDV Sint Clemens onderzoek na reg 171123
Beleid veiligheid en gezondheid peuteropvang
Klachtenregeling stichting kinderopvang Catent
VE goedkeuring


De Sint Clemensschool is een school met vijf basisgroepen. Op de ochtend starten we altijd in de basisgroep. De midden en bovenbouw werkt op de ochtend tijdens de basisvakken met vakspecialisten en leerpleinen in de basisgroepen 5 t/m 8.


Wij hechten als school grote waarde aan gedeelde verantwoordelijkheid. Onder gedeelde verantwoordelijkheid verstaan wij iedereen die betrokken is bij de opvoeding en de ontwikkeling van het kind.

Samenwerking met alle partijen vinden wij erg belangrijk, want:

 • samen zijn we verantwoordelijk om onze kinderen succesvol te maken.
 • samen kijken we naar welke onderwijsbehoeften het kind nodig heeft om succesvol en uniek te kunnen worden, te zijn en te blijven.