Ons onderwijs

Typisch basisschool Sint Clemensschool

Ons onderwijs

Op de Sint Clemensschool hechten we veel waarde aan het samenwerken van onze kinderen, want leren doe je samen. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Dit alles binnen een veilige leeromgeving. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

-Ontwikkelen in geborgenheid-         
Op de Sint Clemensschool staat ontwikkelen in geborgenheid centraal.
We vinden het belangrijk dat je groeit in kennis en vaardigheden, in creatief denken en creëren, in bewegen en in het leren kennen van jezelf en de ander. Dit doen we door je ruimte, aandacht en vertrouwen te geven in een omgeving waarin je gezien en gekend wordt. Onze school is de samenleving in het klein. Je mag hier oefenen, proberen en fouten maken. We stimuleren lef en nieuwsgierigheid en vieren successen. Wanneer je onze school verlaat is je koffer zo gevuld dat je met vertrouwen en durf de volgende stap kunt maken.
Identiteit
Wij vinden het belangrijk dat kinderen onbevangen, vol verwondering, met vertrouwen mogen groeien tot wie zij zijn.
Wij geven dit vorm op een positieve uitdagende manier in een veilig klimaat.
Wij hechten waarde aan de katholieke identiteit van de school.

Eigenaarschap
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun niveau kunnen ontwikkelen door de mogelijkheid te krijgen om (mede-)verantwoordelijk voor het eigen leerproces te zijn. Hierbij is het tonen van eigenaarschap een belangrijke vaardigheid.
Door onze kinderen actief te betrekken bij het maken van het eigen leerproces, zien we dat leerlingen:
  • gemotiveerd  en betrokken zijn
  • (zelf) verantwoordelijk worden
  • meer zelfvertrouwen krijgen in zichzelf en om een (leer) taak tot een goed einde te brengen
Er wordt lesgegeven aan leerlingen in de leeftijd van 4 -12 jaar gegroepeerd op basis van hun leeftijd.
Aangezien kinderen erg verschillen in ontwikkelingstempo en/of mogelijkheden, differentiëren we op verschillende manieren. Differentiatie is de manier waarop de leerkracht met de verschillen omgaat en daarop zijn of haar onderwijs afstemt. Met als doel tegemoet te komen aan de verschillende leerbehoeften van de kinderen om daarmee de leermogelijkheden van de kinderen in de klas te vergroten en de leerlingen een bepaald doel te laten behalen. Er kan gedifferentieerd worden naar niveau, leerstijl en tempo.

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat heeft onze school een veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan is op te vragen bij de directeur. Kanjertraining Omdat wij het belangrijk vinden proactief en preventief te werken aan een prettig schoolklimaat en sociale veiligheid, hebben we in het schooljaar 2022-2023 als team gekozen voor de Kanjertraining. In 2024 hebben we de licentie hiervoor behaald en zijn we start gegaan met de kinderen. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn:  Vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.


In de groepen 1 en 2 ligt het accent heel sterk op spelend leren. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren.

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de grote en kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, en De taken/opdrachten zijn zichtbaar via pictogrammen op het planbord. De kinderen bepalen zelf op welke dag ze deze werkjes gaan maken, zodat ze al op jonge leeftijd kennis maken met het plannen van het werk, waarbij er een opbouw is van de hoeveelheid (verplichte) werkjes.

 

Werken met ontwikkelingsmaterialen
Tijdens de speel-/werktijd zetten we verschillende ontwikkelingsmaterialen in, zodat onze kinderen zich optimaal ontdekkend kunnen ontwikkelen. Dit zijn materialen die een bepaalde ontwikkeling kunnen stimuleren. Dit kan zijn: tellen, taal, kleuren, begrippen, vormen, etc. Dit materiaal is onder andere gericht op de taal- en rekenontwikkeling, de motoriek en de spelontwikkeling.


In ons schoolgebouw is er ook een peutergroep aanwezig. De peutergroep zorgt voor een vernieuwende, frisse en uitdagende peuterwereld en biedt peuters een waardevolle leer- en levenservaring.

De peutergroep is voor alle peuters in Steenwijkerland van 2 tot 4 jaar. Samen spelen, delen, ontdekken en leren om straks goed voorbereid en vol zelfvertrouwen naar de basisschool te gaan.

Voor meer informatie mail naar:
info@kinderopvangcatent.nl

Documenten:
KDV Sint Clemens aanvraag VE
KDV Sint Clemens onderzoek na registratie
KDV Sint Clemens jaarlijks onderzoek
Beleidsplan Voor-en Vroegschoolse educatie Sint Clemens
Klachtenregeling SKO Catent 2023
Beleidsplan veiligheid en gezondheid Sint Clemens peuteropvang
Pedagogisch werkplan Sint Clemensschool


Verbinding
Gedeelde verantwoordelijkheid:
Wij hechten als school grote waarde aan gedeelde verantwoordelijkheid. Onder gedeelde verantwoordelijkheid bedoelen wij dat iedereen die betrokken is bij de opvoeding en de ontwikkeling van het kind zijn/haar eigen rol heeft en een bijdrage levert die de ontwikkeling ten goede komt.
Samenwerking met alle partijen vinden wij erg belangrijk, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen.