Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Leren doen we samen en met een gezamenlijke verantwoordelijkheid! Ontdek hoe we op bij ons op de Sint Clemensschool focussen op een goede relatie met onze kinderen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

Op onze school groeien kinderen op hun niveau binnen de groep. Hierbij speelt de kwaliteit van de lessen en de kwaliteit van de leerkracht een belangrijke rol. Binnen de school leren zowel de kinderen als de leerkrachten met en van elkaar.

Op onze school wordt in alle lagen van de school en in de groepen samengewerkt, waarbij wij grote waarde hechten aan de gedeelde verantwoordelijkheid en met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om het beste uit onze kinderen te halen. Leerkrachten van groep 1 t/m 8 werken veel samen, waarbij het belang van de kinderen voorop staat.

Op onze school streven wij naar

 • een veelzijdige ontplooiing van kinderen in een stimulerende omgeving
 • extra zorg ‘op maat’ voor kinderen die dat nodig hebben
 • directe hulpverlening binnen de klas en buiten de klas
 • kinderen voorbereiden op de maatschappij en samenleving
 • een goed lopende schoolorganisatie
 • onderwijs op een breed gebied te geven: van cognitief tot creatief en samenwerken met elkaar

We volgen onze kinderen door:

 • gesprekken met ouders en kinderen te houden
 • binnen het team de belemmerende en stimulerende factoren en de onderwijsbehoeften van een kind in beeld te krijgen en deze vervolgens toe te passen in de dagelijkse praktijk
 • observaties in lessen
 • toetsen af te nemen en te signaleren en vervolgens via een handelingsplan zorg op maat te geven
 • een digitaal leerlingvolgsysteem en leerlingendossier bij te houden voor de kinderen

Wij willen de kinderen voorbereiden op de toekomst.

Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ICT, geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang.

Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komt van pas in de 21ste eeuw.

Zowel tijdens het ochtendprogramma als het middagprogramma komen deze competenties naar voren.

Zo werken kinderen met een weektaak, verwerken we methodes in het schrift en op computers, werken kinderen samen tijdens wereld oriënterende vakken, houden ze presentaties en worden er uitstapjes naar de praktijk gemaakt.


Op de Sint Clemensschool werken we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat er mis is, maar meer op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toets gegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus. Voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Dan volgt de groepsinstructie aan de basisgroep. Aansluitend is de verlengde instructie aan de instructietafel, deze is bijvoorbeeld bedoeld voor de kinderen die het vak moeilijk vinden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructie op uitdagende lesstof.

De instructiebehoefte van de leerlingen beschrijven we per hoofdvak in een groepsoverzicht en groepsplan. Deze groepsplannen maken we twee keer per schooljaar. Tijdens deze periode zijn er enkele tussenevaluaties. Bij groep 1 en 2 worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een themagericht groepsplan. Na deze periode is er een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden. Deze evaluatie vindt plaats in een groepsbespreking met de intern begeleider (IB’er).


Op de Sint Clemensschool streven we naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem, WMK-vragenlijsten en de IEP-Eindtoets. Het team stelt deze centraal in de groepsbesprekingen en de teambespreking. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de kinderen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methode gebonden en niet-methode gebonden (CITO) toetsen af. Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt.

Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Met deze genormeerde toets gegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en bij de rapportgesprekken met de ouders.

Tweemaal per jaar worden deze resultaten ook op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.

Schooladvies voortgezet onderwijs
We zorgen ervoor, dat onze kinderen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van het kind en zijn (haar) ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, voorafgaand aan de afname van de centrale eindtoets.

2017-2018 2018-2019 2019-2020
RSG 9 8 6
Eekeringe 2 4 3
AOC-terra 0 0 0
Stad en Esch 0 0 0
SGM van der Capellen 1 0 0
Buitenland 0 0 0
Linde College Wolvega 0 1 1
VSO de Ambelt 0 0 0
Chr. SGM Dingstede;Meppel 0 1 0

In onderstaande tabel wordt vermeld naar welke richtingen de leerlingen zijn verwezen in de afgelopen schooljaren.

Richting 2017-2018 2018-2019 2019-2020
PRO / LWOO 1 0 0
VMBO / Basis/Kader 2 4 4
VMBO / MAVO 2 0 0
MAVO /HAVO 0 1 1
HAVO 5 4 4
HAVO / VWO 0 0 0
VWO / Gymnasium 3 5 5

Hiermee voldoen wij aan de normen die de inspectie aan de school stelt.