Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussen schoolse opvang en van ouderbijdrage tot de jaarkalender. Hier vindt u alle praktische informatie over De Sint Clemensschool.

Kom je ook spelen?

Op donderdag 29 oktober  2020 organiseert de school een peutermeespeelochtend.

Door de coronamaatregelen zal de peutermeespeelochtend online zijn.

U kunt digitaal meekijken en informatie krijgen tussen 9.00 uur en 11.00 uur.

Terwijl uw kind thuis speelt, krijgt u informatie over de school onder het genot van een eigen ingeschonken kopje koffie!

U dient zich vooraf op te geven bij juf Simone directie.clemens@catent.nl.

Zij stuurt u een mail met de link om deel te kunnen nemen aan de ochtend.

Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

De volgende peutermeespeelochtenden zijn op:

  • 27 november 2020
  • 5 februari 2021
  • 13 april 2021
  • 4 juni 2021

* natuurlijk kunt u ook altijd vrijblijvend op een ander moment een afspraak maken.


Klik hier voor de schoolgids

Schoolgids 2020-2021

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, als ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.

Het team van de Sint Clemensschool heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op de Sint Clemensschool halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Klik hieronder om de schoolgids te lezen.

Schoolgids 2020-2021


Hieronder vindt u de schooltijden zoals wij die op onze school hanteren. Afwijkende schooltijden i.v.m. margedagen, feestdagen of studiedagen enz. worden via de kalender of het Clemensnieuws gemeld.

De school start het schooljaar 2020-2021 met een aangepast rooster. Zie de schoolgids voor de juiste tijden.

Groepen 1 t/m 4:

Maandag 8:30 tot 12:00 en 13:15 tot 15:15
Dinsdag 8:30 tot 12:00 en 13:15 tot 15:15
Woensdag 8:30 tot 12:15
Donderdag 8:30 tot 12:00 en 13:15 tot 15:15
Vrijdag 8:30 tot 12:00

Groepen 5 t/m 8:

Maandag 8:30 tot 12:00 en 13:15 tot 15:15
Dinsdag 8:30 tot 12:00 en 13:15 tot 15:15
Woensdag 8:30 tot 12:15
Donderdag 8:30 tot 12:00 en 13:15 tot 15:15
Vrijdag 8:30 tot 12:00 en 13:15 tot 15:15

Veel kinderen komen op de fiets naar school. Ook worden kinderen door hun ouders met de auto gebracht. We vragen u om de auto bij de supermarkt de COOP te parkeren of bij de parkeerplaats van “de Buze”. We vragen u de auto niet voor de school te parkeren in verband met de veiligheid van al onze kinderen. De bus van de BSO heeft wel een aparte parkeerplek voor de school.


Vanaf 1 augustus 2006 valt de overblijf, ook wel genoemd Tussen Schoolse Opvang (TSO) onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Voor de Sint-Clemensschool betekent dit dat het bestuur, Stichting Catent, haar verantwoordelijkheid mandateert aan de school.
Dit houdt in dat de directie eindverantwoordelijke is voor de uitvoering van de overblijf. Zij voert overleg met de coördinator van de overblijf, stelt ruimte beschikbaar en draagt zorg voor scholing van de overblijfouders.
Kinderen kunnen elke schooldag gebruik maken van de overblijfregeling, behalve de woensdagen en
studiedagen. Alleen kinderen die ’s middags ook naar school gaan, mogen overblijven.

Klik hier voor het TSO-regelement: /syndeo_data/media/TSO_St__Clemensschool_19-20.pdf

Onze overblijfcoördinator is  Alexander Philipsen
Mailadres TSO: tso.clemens@catent.nl


De oudervereniging (OV) van de Sint Clemensschool bestaat uit een bestuur. Dit bestuur vergadert maandelijks om zodoende afstemming te vinden met team en directie over de te organiseren festiviteiten en andere zaken die ouders aangaan.

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar legt het bestuur aan  ouders verantwoording af over haar activiteiten en het door haar gevoerde beleid.

U kunt de OV mailen voor vragen of suggesties: oudervereniging.clemens@catent.nl.
Wij willen nogmaals onder de aandacht brengen dat we op zoek zijn naar ouders die de OV willen komen versterken. Die belang hechten aan de activiteiten die de OV organiseert en bereid zijn om daar tijd en energie in te steken. Wij rekenen op u!

Leden van de OV zijn in het schooljaar 2019-2020:

Mirjam Ekkel-Drijver        voorzitter
Audrey Reitsma                  penningmeester
Esther Luitjes                     secretaris
Marissa Struik                    lid


Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar legt het bestuur aan de gezamenlijke ouders verantwoording af over haar activiteiten en het door haar gevoerde beleid.

De school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren :

de sinterklaas-, kerst- en Palmpasen viering, iets lekkers tijdens bijv. carnaval en de avond-4-daagse, de feestelijke slotavond en het versieren van de school.

 

Op de algemene ledenvergadering zijn de volgende bijdrage vastgesteld voor dit schooljaar

  • Vrijwillige ouderbijdrage in 2019-2020 is vastgesteld op € 20,–
  • Daarnaast is het schoolreisje vastgesteld: groep 1-3 € 25.00
  • Groep 4-7 ook € 25.–

Met de ouderbijdrage zorgen we er dus met elkaar voor dat de Sint Clemensschool een prettige omgeving is voor onze kinderen, waar bij tijd en wijle ook ruimte is voor een feestje.

Het rekeningnummer van de oudervereniging is:

  • IBAN NL84RABO0148974538 t.n.v. OV Clemensschool Steenwijk.

Vermeldt u bij betalingen wel de naam van uw kind en de groep. Indien wenselijk kunt u ook in termijnen betalen. Neemt u dan contact op met onze penningmeester.


Onze school heeft een medezeggenschapsraad, dit is geregeld in de statuten van onze school. Verder wordt de MR geformaliseerd door de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In de MR zitten zowel ouders als leerkrachten van onze school. Samen kijken we naar de beleidsplannen die zijn opgesteld en naar de formatie die wordt ingezet op school. Ouders en leerkrachten die vragen hebben over school kunnen ook bij de MR terecht. Omdat onze school onderdeel is van een stichting met meer scholen is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ook hierin nemen ouders en leerkrachten zitting. Op dit moment is er niemand van onze school die zitting heeft in de GMR.

Leden van de MR:
– André Klappe (oudergeleding)
– Alexander Philipse (oudergeleding)
– Robin Schepel (personeelsgeleding)
– Anki Huisman (personeelsgeleding)

U vindt het jaarprogramma van de MR 2020-2021 door hier te klikken

 


Onze school heeft naast een MR en een ouderraad ook een School Advies Commissie (SAC).
Het SAC is een sparringspartner voor de directie en kan vanuit die rol ongevraagd en gevraagd de directie bijstaan in beleidskeuzes die gemaakt worden.
Met een SAC kunnen we de samenwerking met ouders, educatief partnerschap, verder vormgeven.
De SAC vergadert circa 2 keer per jaar over verschillende thema’s, gericht op onderwijsvernieuwingen gecombineerd waar we op dit moment staan als school en waar we naar toe willen als school.

Leden van de Sac zijn:
Niek Stok
Trui Groen
Lisette Fortunati


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Anki Huisman. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl,


Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent. Deze bestaat uit:

Voorzitter: meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres:

IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden:
Ed Heeremans . Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).